2016 DSE 中文卷二第一題:
試以「熱鬧過後,我卻感到失落。」為首句,續寫這篇文章。

一、命題解釋🔍

撰寫抒情文跟寫作議論文一樣,需要注意題目的核心概念。

就 2016 DSE 中文卷二第一題,同學尋找題目核心概念之時,必須留意「續寫這篇文章」等字眼並非題目的核心字眼,只是題目的小小要求,而這要求對於同學寫作文章內容並無太大影響。

而「熱鬧過後,我卻感到失落」這題目的核心概念分別是「熱鬧」、「熱鬧過後」、「失落」,小編將於以下部分逐一解釋題目關鍵字:

 

1.「熱鬧」和「熱鬧過後」🎉

這兩個概念是要求同學進行景物描寫。同學必須詳細描寫一個熱鬧的場景,以及熱鬧過後的一個冷清場景。

同學越能將場景具體描述,便是描寫細緻,自然就越能夠在文句上得到高分,並且也是越能扣合題目要求。

另外,同學若能突顯到熱鬧以及熱鬧過後的對比,也可令到失落的情感更為深刻。

 

2.「失落」☹️

同學在抒情的部分必須圍繞「失落」二詞。「失落」一詞並非單純表達「傷心」的意思,另外亦需要有一期望落空等意思。

檢查同學是否能夠捉緊「失落」意思的一個方法,是將全文「失落」這詞語,以「傷心」一詞取代。若然依然出現文意通順的情況,就代表同學對於「失落」一詞的理解未見深刻。

 

二、寫作方向✍🏻

2016 Q2 這條題目本身已經是一條最常見的抒情文公式:

(1) 製造一個期望 + (2) 製造一個期望落差的情況 + (3) 感到失落的情緒 + (4) 將情感昇華為一個正面的感悟。

雖然題目並沒有提及第 (4) 點,但在 DSE 中文科的抒情文中,絕不可以負面的情感收結。

因此同學必須在文章的後半部分,將失落這負面的感情轉化爲一些正面的期盼,從而帶出一個正面的反思以及感悟。

🌟「熱鬧過後,我卻感到失落。」這題目的其中一個亦是最為重要的學習點,便是讓同學習慣上述所言的抒情文公式。

🔖 若同學想了解更多 DSE 中文記述抒情文的寫作技巧,可以參考 NoteSity 網上書店的《中文作文記描「書」—— 記敘文寫作技巧筆記

這條抒情文公式的優點在於同學能夠透過期望反差以及情感上的反差,深刻地表達心中的情緒:

  • 以這題目為例子,若同學毫無鋪排地直接描述自身失落的情緒,不斷篇幅過短,同時也有情感表達流於表面的情況。
  • 反之,同學若能十分寫實以及具體地描述自身的期望,然後再講述期望落差時候情感,那樣這個期望反差更能震撼人心,以及表達更為真摯和深刻的情緒。

當然,這題目亦有其他的學習點,例如對於場景描寫的掌握。

 

三、總結

同學謹記,每一條 DSE 中文的作文題目都有其學習之處,但我們研究題目時,絕非研究題目中的字眼,如「何謂熱鬧」、「何謂失落」,因為就算我們理解這些字眼的解釋,也無助同學應對來年的試題。

我們要研究的是題目中的寫作方向以及拆解方式,才可以這些能力應有於其他題目。

 

🔔 唔想錯過最新優惠、DSE 讀書心得、考試資訊的話,記得要 follow NoteSity Instagram 專頁啊!你仲可以 click 呢度 免費訂閱 NoteSity 嘅電子報,小編會定期將 DSE 讀書 TIPS、考試攻略分享俾你~ 

💭 咩係 NoteSity?NoteSity 是全港最大的學生資訊及優惠平台,為大家搜羅全港優惠及學習資訊。由讀書考試、升學、飲食娛樂至電子產品,滿足學生的日常生活所有需要!

📚 訂購高質 DSE 筆記、補充練習與參考書:中文科 | 英文科 | 數學科 | 通識科 | 理科 | 商科 | 文科